11 ते 20 पाढे | Tables,11 to 20 | मराठी व इंग्रजी पाढे

11 ते 20 पाढे    

Tables-11 to 20

मराठी व इंग्रजी पाढे, पाढे पाठांतर

पाढे

इंग्रजी पाढे- 11 ते 20 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
33 36 39 42 45 48 51 54 57 60
44 48 52 56 60 64 68 72 76 80
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
66 72 78 84 90 96 102 108 114 120
77 84 91 98 105 112 119 126 133 140
88 96 104 112 120 128 136 144 152 160
99 108 117 126 135 144 153 162 171 180
110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

मराठी पाढे- ११ ते २०

११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २०
२२ २४ २६ २८ ३० ३२ ३४ ३६ ३८ ४०
३३ ३६ ३९ ४२ ४५ ४८ ५१ ५४ ५७ ६०
४४ ४८ ५२ ५६ ६० ६४ ६८ ७२ ७६ ८०
५५ ६० ६५ ७० ७५ ८० ८५ ९० ९५ १००
६६ ७२ ७८ ८४ ९० ९६ १०२ १०८ ११४ १२०
७७ ८४ ९१ ९८ १०५ ११२ ११९ १२६ १३३ १४०
८८ ९६ १०४ ११२ १२० १२८ १३६ १४४ १५२ १६०
९९ १०८ ११७ १२६ १३५ १४४ १५३ १६२ १७१ १८०
११० १२० १३० १४० १५० १६० १७० १८० १९० २००

जागतिक महिला दिन – येथे क्लिक करा 

सामान्यज्ञान – येथे क्लिक करा 

5वी शिष्यवृत्ती – येथे क्लिक करा

8वी शिष्यवृत्ती – येथे क्लिक करा

अधिक माहितीसाठी,

अनु.  उपक्रम लिंक
1 राष्ट्रगीत क्लिक करा
2 प्रतिज्ञा क्लिक करा
3 प्रार्थना क्लिक करा
4 बोधकथा क्लिक करा
5 पसायदान क्लिक करा
6 वंदे मातरम् क्लिक करा
7 संविधान क्लिक करा

Education Department

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: