2 ते 10 पाढे | Tables, 2 to 10 | पाढे पाठांतर 

2 ते 10 पाढे    

Tables-2 to 10

मराठी व इंग्रजी पाढे, पाढे पाठांतर

पाढे

इंग्रजी पाढे- 2 ते 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

मराठी पाढे- २ ते १०

१०
१० १२ १४ १६ १८ २०
१२ १५ १८ २१ २४ २७ ३०
१२ १६ २० २४ २८ ३२ ३६ ४०
१० १५ २० २५ ३० ३५ ४० ४५ ५०
१२ १८ २४ ३० ३६ ४२ ४८ ५४ ६०
१४ २१ २८ ३५ ४२ ४९ ५६ ६३ ७०
१६ २४ ३२ ४० ४८ ५६ ६४ ७२ ८०
१८ २७ ३६ ४५ ५४ ६३ ७२ ८१ ९०
१० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १००

जागतिक महिला दिन – येथे क्लिक करा 

सामान्यज्ञान – येथे क्लिक करा 

5वी शिष्यवृत्ती – येथे क्लिक करा

8वी शिष्यवृत्ती – येथे क्लिक करा

अधिक माहितीसाठी,

अनु.  उपक्रम लिंक
1 राष्ट्रगीत क्लिक करा
2 प्रतिज्ञा क्लिक करा
3 प्रार्थना क्लिक करा
4 बोधकथा क्लिक करा
5 पसायदान क्लिक करा
6 वंदे मातरम् क्लिक करा
7 संविधान क्लिक करा

Education Department

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: