21 ते 30 पाढे | Tables 21 to 30 | मराठी व इंग्रजी पाढे

21 ते 30 पाढे    

Tables-21 to 30

मराठी व इंग्रजी पाढे, पाढे पाठांतर

पाढे

इंग्रजी पाढे- 21 ते 30

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
63 66 69 72 75 78 81 84 87 90
84 88 92 96 100 104 108 112 116 120
105 110 115 120 125 130 135 140 145 150
126 132 138 144 150 156 162 168 174 180
147 154 161 168 175 182 189 196 203 210
168 176 184 192 200 208 216 224 232 240
189 198 207 216 225 234 243 252 261 270
210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

मराठी पाढे- २१ ते ३०

२१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३०
४२ ४४ ४६ ४८ ५० ५२ ५४ ५६ ५८ ६०
६३ ६६ ६९ ७२ ७५ ७८ ८१ ८४ ८७ ९०
८४ ८८ ९२ ९६ १०० १०४ १०८ ११२ ११६ १२०
१०५ ११० ११५ १२० १२५ १३० १३५ १४० १४५ १५०
१२६ १३२ १३८ १४४ १५० १५६ १६२ १६८ १७४ १८०
१४७ १५४ १६१ १६८ १७५ १८२ १८९ १९६ २०३ २१०
१६८ १७६ १८४ १९२ २०० २०८ २१६ २२४ २३२ २४०
१८९ १९८ २०७ २१६ २२५ २३४ २४३ २५२ २६१ २७०
२१० २२० २३० २४० २५० २६० २७० २८० २९० ३००

जागतिक महिला दिन – येथे क्लिक करा 

सामान्यज्ञान – येथे क्लिक करा 

5वी शिष्यवृत्ती – येथे क्लिक करा

8वी शिष्यवृत्ती – येथे क्लिक करा

अधिक माहितीसाठी,

अनु.  उपक्रम लिंक
1 राष्ट्रगीत क्लिक करा
2 प्रतिज्ञा क्लिक करा
3 प्रार्थना क्लिक करा
4 बोधकथा क्लिक करा
5 पसायदान क्लिक करा
6 वंदे मातरम् क्लिक करा
7 संविधान क्लिक करा

Education Department

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: