बंडूची इजार (चित्रकथा) | 5वी, मराठी, प्रश्नोत्तरे

बंडूची इजार इयत्ता 5वी , मराठी ,प्रश्नोत्तर बंडू हा शांत स्वभावाचा ,मेहनती तरुण होता. तो शेतात कष्ट करायचा. एका वर्षी पीकपाणी बरे आल्यावर त्याने...