3.वल्हवा रं वल्हवा | 5वी ,मराठी ,कविता

3. वल्हवा रं वल्हवा कविता – वल्हवा रं, वल्हवा रं, वल्हवा रं नाव वल्हवली, वल्हवा रं नाव वल्हवली, वल्हवा रं नाव वल्हवली नौका चाले...