5.मुंग्यांच्या जगात | 5वी ,मराठी प्रश्नोत्तर

5.मुंग्यांच्या जगात – प्रकाश किसन नवाळे (पाठ्यपुस्तक पान क्र.13) पाठ परिचय- मुंग्या अनेक प्रकारच्या असतात. त्या वसाहत करून एकत्र राहतात. मुंग्या परिस्थितीनुसार विशिष्ट गंधकण...